Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Zápis z valné hromady konané dne 21. 2. 2017

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 21. 2. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

Zahájení – prezence
Zpráva o činnosti sdružení v r. 2016, zpráva o hospodaření v r. 2016, zpráva revizní komise
Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2017
Projednání změny názvu
Projednání nových stanov
Diskuse
Schválení změny názvu, stanov, předložených zpráv za r. 2016 a návrhu rozpočtu na r. 2017
Volba členů výboru a revizní komise

 

Ad 1. Zahájení – prezence

 

Schůzi zahájila a řídila předsedkyně výboru paní Jana Vrbacká. Zapisovatelkou byla paní Jana Kozlíčková.

Bylo konstatováno, že schůze byla řádně svolána v souladu s ustanovením čl. V Stanov písemnou pozvánkou nejméně 15 dní předem. Vzhledem k tomu, žepo 15 minutách od hodiny stanovené pozvánkou na valnou hromadu jako hodiny zahájení valné hromady nebyla přítomna nadpoloviční většina členů, bylo v souladu s čl. V stanov konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení při jakémkoli počtu členů – konkrétmě při počtu aktuálně přítomných členů a že přijatá usnesení jsou právoplatná.

 

Ad 2. Zpráva o činnosti sdružení v r. 2016, zpráva o hospodaření v r. 2016, zpráva revizní komise

 

Paní Vrbacká přednesla zprávu o činnosti sdružení za r. 2016. Ve zprávě o činnosti zmínila podporu sociálně znevýhodněných studentů,platbu povinného ručení a havarijního pojištění za školní automobil (10,8 tis. Kč),poskytování příspěvků škole (196,7 tis. Kč) na nákup nových lavic do dvou tříd (140 tis. Kč), na vybudování úpolové tělocvičny – 8,9 tis. Kč, cestovné na soutěže v Odrách (8, 4 tis. Kč), Hradci Králové – kin-ball (6,6 tis. Kč), odměny studentům za reprezentaci gymnázia v soutěžích a olympiádách (10 tis. Kč), příspěvek na dopravu na kurz Biotechnologie (10 tis. Kč), anglické divadlo (6,8 tis. Kč), příspěvek na soutěž Technoplaneta (6 tis. Kč). Dále zmínila správu a pronájmy farní budovy v Opatově na Moravě. V roce 2016 uzavřela Společnost přátel novou nájemní smlouvu na užívání uvedeného objektu po dobu 5 let s automatickým prodloužením. Z uvedené smlouvy kromě jinéhovyplynulapovinnost pojištění uvedeného objektu. . Společnost přátel uzavřela pojistnou smlouvu na objekt fary s pojistnou částkou ve výši 7 tis. Kč/rok.Využití kapacity farní budovy v roce 2016 bylo na dobré úrovni.Příjmy z nocležného představovaly částku 255 tis. Kč, přímé výdaje k nocležnému činily 116 tis. Kč a nepřímé výdaje 14 tis. Kč Zisk z pronájmu farní budovy za uplynulý rok 2016 představuje částku 125 tis. Kč. Opravy farní budovy představovaly částku 7 tis. Kč. Jednalo se o modernizaci kuchyňské linky.Povinné revize zařízení Společnost přátel Bigy provádí dle platných norem.

Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka sdužení paní Jana Kozlíčková. Zpráva tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Zprávu revizní komisepředneslpan Mgr. Radek Procházka. Zpráva revizní komise tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Návrh rozpočtu přednesla pí. Jana Kozlíčková a je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný.Navrhované příjmy pro rok 2017 představují částku 355 tis. Kč, výdaje jsou plánoványve stejnévýši 355 tis. Kč

 

Ad 3.- Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2017

 

S plánem činnosti na r. 2017 seznámila přítomné paní Vrbacká- cíle činnosti shrnula takto:

Společnost přátel Bigy si v roce 2017 klade za cíle podporovat aktivity Biskupského gymnázia. Pro rok 2016 zatím nebyl vybrán projekt, který by se Společnost přátel Bigy rozhodla podpořit. Bude tak učiněno na některé z příštích výborových schůzí. Dalšími cíli jsoupodpora sociálně znevýhodněnýchstudentů, správcovstvífary v Opatově na Moravě, odměňování studentůúspěšně reprezentujícíchškolu.

 

Ad 4. – Projednání změny názvu

 

Změna názvu Společnosti přátel: paní Jana Kozlíčková předložila návrh na nový název Společnosti přátel – Společnost přátel Bigy, z. s. Dalším návrhem, který vzešel z řad přítomných členů, byl návrh názvu Spolek přátel Bigy Brno. S tímto návrhem souhlasili všichni přítomní členové. Paní Kozlíčková upozornila přítomné i na změnu pojmu – namísto revizní komise se nadále uvádí kontrolní komise.

 

Ad 5. – Projednání nových stanov

 

Paní Jana Kozlíčková předložila přítomným členům návrh nových stanov Spolku přátel Bigy Brno. Přítomní členové souhlasili s uvedeným návrhem s následujícími doplňky: do čl. IV. – doplnit členská schůze volí a odvolává kontrolní komisi, do čl. VIII- členská schůze volí kontrolní komisi na dva roky.

 

Ad 6. – Diskuse

 

V rámci diskuse nebyl přednesen žádný návrh ani požadavek.

 

Ad 7. – Schválení všech přednesených zpráv včetně schválení rozpočtu na rok 2017

 

Všechny shora uvedené zprávy byly jednomyslně schváleny. Rozpočet na r. 2017 byl rovněž jednomyslně schválen.

Změna názvu byla jednomyslně schválena. Nový název je: Spolek přátel Bigy Brno

Stanovy Spolku přátel Bigy Brno byly rovněž jednomyslně schváleny.

Schválené stanovy Spolku přátel Bigy jsou přílohou č. 4 tohoto zápisu.

 

 

Ad 8. – Volba nových členů výboru a kontrolní komise

 

Kandidáty na členy výboru byli:P. Mgr. David Ambrož, pí. Jana Kozlíčková, Mgr. Jana Krejzová, Mgr. Karel Mikula, PhDr. Alena Nováková, Mgr. Martin Večeřa, Mgr. Josef Vochozka, pí. Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler.

Členská schůze jednomyslně schválila shora uvedené kandidáty do funkcí členů výboru spolku.

Kandidáty na členy kontrolní komise byli: pí. Helena Hanáková, Mgr. Radek Procházka. Poslední kandidát byl zvolen z řad přítomných členů – pan Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Členská schůze jednomyslně schválila shora uvedené kandidáty do funkcí členů kontrolní komise spolku.

 

V Brně dne 21. 2. 2017

 

Zapsala: Jana Kozlíčková

 

Ověřila: Jana Vrbacká

Zařazeno do kategorií: