Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Zápis ze schůze výboru 7. 12. 2016

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně, o.s. konané dne 7. 12. 2016

 

Přítomni: dle prezenční listiny – Mgr. Mikula, PhDr. Nováková, Mgr. Večeřa, Mgr. Krejzová, Mgr. Vochozka, paní Vrbacká, RNDr. Winkler, paní Kozlíčková

Host: Ing. Onuca – ekonom školy

Paní Vrbacká informovala členy výboru o situaci na faře v Opatově na Moravě. Nájemní smlouva na pronájem farní budovy v Opatově na Moravě bude prodloužena o 5 let tj. do 31. 12. 2021 za stávajících podmínek. Biskupství brněnské zaslalo návrh nájemní smlouvy  a do konce měsíce prosince 2016 bude smlouva podepsána a opatřena církevní doložkou z Biskupství brněnského.  V měsíci lednu provede Společnost přátel Bigy pojištění objektu.
Paní Kozlíčková informovala přítomné o nutnosti změny názvu a stanov Společnosti přátel Bigy. Dle NOZ  Společnost přátel Bigy musí registrovat jako spolek či zapsaný spolek a přijmout nové stanovy.
Pan Ing. Onuca – ekonom Biskupského gymnázia požádal členy výboru o navýšení příspěvku na nákup nových lavic z původní částky 74.000,- Kč na dvojnásobek.   Členové výboru občanského sdružení rozhodlli o poskytnutí finančního daru pro potřeby školy ve výši 140.000,- na nákup lavic do dvou učeben.  Hlasování: pro 8, zdrželi se 0, proti 0.

Rozhodnutí: výbor Společnosti přátel Bigy poskytne Biskupskému gymnáziu Brno 140.000,- Kč na nákup nových lavic do dvou učeben. Předmětná částka bude gymnáziu poukázána na účet po podpisu darovací smlouvy nejpozději do 31. 12. 2016.

Paní Kozlíčková informovala o poskytnutých sociálních výpomocech. V měsících říjen až prosinec  bylo  přijato 5 žádostí k vyřízení. Jednalo se o příspěvky na  kurz osobnostního rozvoje a na lyžařské kurzy.
RNDr. Taraba podal žádost o příspěvek na dopravu na kurz Biotechnologie. Členové výboru rozhodli o poskytnutí příspěvku ve výši 7.000,- Kč. Hlasování: pro 8, zdrželi se 0, proti 0. Rozhodnutí: Společnost přátel Bigy poskytne příspěvek 7.000,- Kč na dopravu studentů na exkurzi. Žádost je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 

 

Termín příští schůze: 18. 1. 2017

 

V Brně dne 7. 12. 2016

 

Zapsala: Jana Kozlíčková

Zařazeno do kategorií: