Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy Brno konané dne 12. 4. 2017

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy Brno konané dne 12. 4. 2017

Přítomni: pí. Krejzová, pí. Kozlíčková, pí. Nováková, p. Večeřa, pí. Vrbacká, p. Winkler

V  úvodu schůze proběhla volba předsedy a místopředsedy Spolku přátel Bigy Brno.  Do funkce předsedkyně výboru členové výboru navrhli paní Janu Vrbackou a do fukce místopředsedy výboru pana Mgr. Martina Večeřu. Přítomní členové výboru jednomyslně zvolili do funkce předsedkyně výboru paní Janu Vrbackou a do funkce místopředsedy výboru pana Mgr. Martina Večeřu.

Rozhodnutí: pro 6 , proti 0 , zdržel se 0

 

Paní Vrbacká informovala přítomné o situaci na faře  v Opatově na Moravě. Obsazenost  fary je prozatím dobrá. Do konce školního roku jsou obsazeny všechny víkendy.  O prázdninách jsou provedeny rezervace na celou dobu s výjimkou posledního srpnového týdne. Paní Vrbacká dále informovala o stavu otopné soustavy. Dle zprávy revizního technika  bude nutné pořídit nový plynový kotel na topení. Pořizovací cena je cca 65 tis. Kč. Dále bude nutné v nejbližší době provést opravu bojleru na ohřev teplé vody.

Rozhodnutí: členové výboru rozhodli o provedení opravy bojleru teplé vody v termínu ihned, nákup nového kotle je prozatím odložen dokud bude stávající kotel provozuschopný.

 

Pan RNDr. Winkler informoval o úhradách za nocležné na faře v Opatově na Moravě. Všechny uskutečněné pronájmy byly včas a v plné výši uhrazeny.

 

Paní Kozlíčková předložila ke schválení žádosti o poskytnutí příspěvků na úhrady jízdného a ubytování pro studenty účastnící se školních akcí:

Žádost pí. Dembické o příspěvek na pobyt na jazykovém kurzu ve Španělsku pro 9 studentů v celkové výši 1.000,- Kč/student
Žádost pí. Piskačové o příspěvek 1.744,- Kč na úhradu jízdného pro studenty, kteří se zúčastnili matematické soutěže Náboj v Praze ( 5 studentů septim)
Žádost pí. Piskačové o příspěvek 1.000,- Kč na úhradu jízdného pro studenty, kteří se zúčastní finále Astronomické olympiády v Praze dne 19. 5. 2017 (2 studenti prima a sekunda)
Žádost pí. Bílkové o příspěvek 7.000,- Kč na úhradu jízdného a ubytování pro studenty, kteří se zúčastní celostátního finále v kin-ballu v Praze ve dnech 26. – 27. 4. 2017 (14 studentů)

Rozhodnutí: žádosti pí. Piskačové a pí. Bílkové byly schváleny a příspěvky budou studentům v uvedených výších poskytnuty – pro 6, proti 0, zdržel se 0

Žádost pí. Dembické byla zamítnuta s odůvodněním, že se nejedná o reprezentaci školy nýbrž o jazykový kurs a tento účel neodpovídá stanovám spolku a aktuálně spolek nemá žádné volné finanční rezervy, z nichž by mohl prostředky poskytnout.

Rozhodnutí: pro 0, proti 5, zdržel se 1

 

Termín příští schůze: 7. 6. 2017

Zapsala: Jana Kozlíčková

Ověřila: Jana Vrbacká

V Brně dne 12. 4. 2017

Zařazeno do kategorií: