Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Slovo ředitele

Milí přátelé!

Když před dvaceti lety zahájilo Biskupské gymnázium svou obnovenou činnost, málokdo asi myslel na to, jakou školou bude za dvacet let. Dvacet let uplynulo a – tempora mutantur et nos mutamur in illis – tedy časy se mění a my se měníme s nimi, jak říká latinské přísloví. Srovnáme-li gymnázium v jeho počátcích a po dvaceti letech, můžeme říci, že se toho změnilo opravdu hodně. Skromné materiální zázemí školy v jejích počátcích nahradilo kvalitní technické vybavení, které umožňuje aplikovat moderní výukové metody a postupy.

Ve škole studuje téměř 840 studentů, v 16 třídách osmiletého a ve 12 třídách čtyřletého cyklu, a tak je kapacita školy zcela naplněna. Každý rok se nám daří přijímat 150 nových studentů a jako jedna z mála brněnských škol si stále můžeme mezi zájemci o studium vybírat. Koncepce výuky a zejména výchovy je dlouhodobě stabilní. Ve škole působí 74 pedagogů včetně spirituála. Výuku všech čtyř cizích jazyků, které se vyučují povinně, tedy angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny zajišťují i zahraniční lektoři. Svou pomoc při řešení problémů nabízejí dva stálí psychologové, kteří se rovněž podílejí na vytváření programu osobnostní výchovy, která si klade za cíl pomoci mladému člověku orientovat se v různých životních situacích a vytvářet si postoje a názory v tak obtížném stadiu života, jakým je dospívání. Tento program prostupuje v různých formách, nejčastěji formou kurzů, celým studiem. Biskupské gymnázium má rovněž bohaté zkušenosti v oblasti zahraniční spolupráce. Partnerské školy máme v Belgii (Lycée Saint-Francois Xavier ve Verviers), v Německu (Albertus Magnus Gymnasium ve Stuttgartu a Reginogymnasium v Prumu), v Polsku (Lyceum Seweryna Goszczynskiego v Novém Targu) i v Itálii (Liceo scientifi co Galileo Galilei v Paole). Naši studenti každý rok studují ve Spojených státech v rámci programu Global Outreach, v rakouském Melku v krásném prostředí tamního Stiftsgymnasia a nejnověji vysíláme čtyři studenty na půlroční studium do Madridu.

Není možné zde vyjmenovat všechny zahraniční aktivity a projekty, stejně jako aktivity v rámci odborných předmětů. Zde si dovolím odkázat na texty svých kolegyň a kolegů na těchto webových stránkách, což činím o to raději, oč více jsem si vědom jejich obětavosti, s jakou se svému oboru a svých studentům věnují. Chci proto poděkovat především jim, protože školu tvoří především učitelé a žáci, chci však poděkovat i všem ostatním zaměstnancům, ochotným účetním, paní sekretářce, obětavým údržbářům, milým paním uklízečkám a kuchařkám, usměvavým vrátným, všem těm, kteří jsou možná méně nápadnou součástí naší velké školy, bez nichž by však škola nemohla dýchat.

Chci poděkovat i těm, kteří byli po léta našimi kolegy a kteří jsou nadále takříkajíc v magnetickém poli naší almy mater.Dík patří i těm, kteří se dvacátého výročí nedožili. Jsou a budou přítomni v paměti nás, kterým se nezaslouženě dostalo více času. Děkuji i všem našim studentům – absolventům, kteří dělají svými úspěchy jménu školy čest. Mnozí z nich působí na Bigy jako učitelé, mnozí přicházejí jen tak, popovídat si, zavzpomínat a poděkovat.

Vážení a milí přátelé, dvacet let v dějinách školy není tak dlouhá doba, dějiny této země však paradoxně dvacetiletá období poznamenala víc, ať už znamenala konec nadějím v roce 1938 či 1968 nebo naopak konec totalitní moci, jako tomu bylo v roce 1989. Proto i my chceme toto výročí slavit s vděčností za dar svobody a s pocitem odpovědnosti za naši budoucnost. A kde jinde než ve škole lze toto přání naplňovat, přání žít i nadále v demokratické a svobodné zemi. Budoucnost závisí na těch, kteří ji budou tvořit, na generaci, která již nemusela ve svém rozhodování činit kompromisy. Na generaci, která si ovšem bude této svobody vážit a bude ji ostražitě chránit. I proto ve znaku naší školy stojí latinské motto Ad optima intenti, Usilujeme o to nejlepší.

Přál bych si, aby vám tyto webové stránky daly alespoň částečně nahlédnout do života Biskupského gymnázia, školy, která si za dvacet let získala dobré jméno a které osobně přeji mnoho dalších šťastných let.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!

Mgr. Karel Mikula
ředitel školy