Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis z jednání Školské rady 29. 3. 2010

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Irena Nekvindová

 – 

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Mgr. Marie Plevová
Ing. Petr Zelenka
RNDr. Jana Stará
Mgr. Milan Haminger
PhDr. Irena Nekvindová
Anežka Víšková

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsala

PhDr. Irena Nekvindová

Program jednání

  1. Představení nové členky školské rady
  2. Jednání o hospodaření školy
  3. Investice příštího rozpočtového období
  4. Oslavy obnovení Biskupského gymnázia
  5. Počty prvních ročníků ve šk. roce 2010/2011
  6. Úprava ŠVP školy
  7. Dotazy
  8. Závěr

Ad 1.

Byla představena nová členka Školské rady – Anežka Víšková (ze třídy 3.A). Nahradila Martina Večeřu a zastupuje v radě plnoleté studenty.

Ad 2.

Jednání o hospodaření školy. V roce 2009 bylo dosaženo v hospodaření školy příznivého hospodářského výsledku – zisk činil 800 000,- Kč. Tohoto zisku bylo dosaženo snížením cen plynu a z toho vyplývajícími úsporami za energie. Tato situace souvisí i s faktem, že v roce 2009 nebyly investice do velkých oprav budovy. Dále byly čerpány dotace. Vzniklý zisk bylo navrženo přesunout do fondů.

Ad 3.

Největší investicí do budovy školy v příštím rozpočtovém období by mělo být vybudování výtahu a rekonstrukce půdních prostor, přestože žádost o dotaci na tento účel byla opět zamítnuta.

Od 1. 9. 2010 bude rozšířen provoz kuchyně. Z tohoto důvodu je nutné provést v ní některé úpravy, aby bylo možno schválit zvýšení kapacity vaření a stravování.

Je nutné postupně přebudovávat počítačovou síť a pokračovat ve vybavování školy novými pomůckami, knihami, elektrotechnikou apod.

Počítá se s nárůstem mzdových nákladů ve výši, která bude vycházet z aktuální ekonomické situace školy.

Ad 4.

Na 25. 9. 2010 jsou plánovány oslavy 20. výročí obnovení Biskupského gymnázia. Vedení školy se obrací na členy rady i rodiče studentů s žádostí o pomoc při hledání sponzorů této akce. Informace o oslavách by měla přinést i média (tisk, ČT). Při této příležitosti bude vydán almanach.

Ad 5.

V dubnu probíhají přijímací zkoušky. Na dotaz ohledně počtu přihlášených a počtu prim a prvních ročníků otevřených v příštím školním roce, odpověděl pan ředitel, že budou s velkou pravděpodobností otevřeny opět 2 primy a 3 první ročníky.

Ad 6.

Na radu školní inspekce dochází k formální úpravě v ŠVP školy. Jedná se o přesun průřezových témat. Členové Školské rady obdrží návrh této úpravy ke schválení.

Ad 7.

Zástupkyně zletilých studentů vznesla dotaz na pana ředitele, zda se plánuje instalování WIFI připojení pro počítače v budově školy. Toto připojení bude možné, ale ne celoplošně ve všech prostorách budovy, pouze v odpočinkových zónách.

Dotaz předsedy rady ohledně spokojenosti s novým systémem správy počítačové sítě ve škole byl také zodpovězen panem ředitelem. Externí správa sítě funguje bez zásadních problémů a se spoluprací s firmou Cominpex, která ji zajišťuje, se počítá i nadále.

Petr Kříž,
místopředseda

Ing. Josef Babák,
předseda

Zařazeno v kategoriích:

Školská rada
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka