Profilová fotografie
Mgr. Karel Mikula
ředitel, učitel
LISCJLLAT
 dle domluvy
 369
Nejnovější články
Latina – základní informace

Vydáno: 5. října 2010 5.47

 | 

Autor: Karel Mikula

Studenti mají dvě hodiny latiny týdně v tříletém cyklu, na osmiletém gymnáziu od kvinty do septimy, na čtyřletém od druhého ročníku. V posledních dvou letech studia si mohou vybrat seminář z latiny. Zde si nejen prohlubují své znalosti, ale také se připravují k maturitě, případně k dalšímu studiu tohoto jazyka na vysoké škole.

Zařazeno v kategoriích:
Latina
Celý článek...
Klasifikační řád školy

Vydáno: 1. ledna 2010 1.16

 | 

Autor: Karel Mikula


Klasifikační řád – příloha ke školnímu řádu

Klasifikační řád je základem pro hodnocení žáků.

1.  Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

Celý článek...
Poskytování informací o škole

Vydáno: 14. září 2010 22.34

 | 

Autor: Karel Mikula

 1. Ředitel byl jmenován dekretem č. j. Ep/487/04 ze dne 23.4.2004 z Brněnského biskupství.
 2. Pravomoci ředitele školy jsou stanoveny zákonem č. 624/2006 Sb.
 3. Ředitelství školy se při výkonu své působnosti řídí těmito předpisy:
  • Zákon č. 71/1967 Sb. (O správním řízení)
  • Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)
  • Zákon č. 564/1990 Sb. (O státní správě a samosprávě)
  • Zákon č. 106/1999 Sb. (O svobodném přístupu k informacím)
  • Vyhláška č. 150/1958 Sb. (O vyřizování stížností, oznámení, podnětů )
  • Vyhláška č. 291/1991 Sb. (O základní škole)
  • Vyhláška č . 354/1991 Sb. (O středních školách)
  • Vyhláška č. 442/1991 Sb. (138/95) (O ukončování studia ve SŠ a učilištích)
  • Vyhláška č. 10/1997 Sb. (O přijímání žáků)
  • Ustanovení kanonického práva týkající se církevního školství
 4. Veškerá odvolání se podávají k řediteli školy.
 5. Informace o škole jsou oprávněni podávat:
  • PhDr. Petr Krátký – zástupce ředitele
  • Ing.Soňa Šmerdová – sekretářka
  • Ing. Petr Onuca – zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz – informace o hospodaření školy
 6. Platné zákonné normy jsou k nahlédnutí na sekretariátě školy vždy v pondělí od 14 do 16 hodin.
 7. Informace se neposkytují v následujících případech:
  • jedná-li se o osobnost a soukromí fyzické osoby
  • v přípradě porušení obchodního tajemství (netýká se dotací ze státního rozpočtu)
  • jedná-li se o informaci, která byla zíkána od osoby, které zákon neukládá povinnost informace podávat
  • pokud jde o informace, jejichž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví
 8. V případě písemné žádosti se informace poskytuje nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti.
 9. Sazebník úhrad za poskytování informací:
  • Osobní náklady: účtují se skutečné mzdové náklady zaměstnance vyhledávajícího informaci. Vychází se z průměrné hodinové mzdy. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů.
  • Věcné náklady: Pořízení kopie již zveřejněné informace 2 Kč za stránku
Celý článek...
Organizační řád a statut školy

Vydáno: 1. ledna 2010 1.14

 | 

Autor: Karel Mikula

Tento dokument je zpracován v souladu s těmito právními normami:

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících)

1. Základní ustanovení

 1. Biskupské gymnázium Brno se sídlem Brno, Barvičova 85 (dále jen škola) bylo zřízeno Biskupstvím brněnským jako školská právnická osoba zřizovací listinou ze dne 10.2. 2006. Datum zápisu do rejstříku školských právnických osob je 17.3. 2006.
 2. Škola má identifikační číslo 00532525.
 3. Škola je v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Ve své činnosti se řídí předpisy MŠMT, obecně platnými předpisy a kodexem kanonického práva (CIC).
Celý článek...
Školní řád Biskupského gymnázia

Vydáno: 1. ledna 2010 1.11

 | 

Autor: Karel Mikula

Církevní škola pomáhá mladým lidem rozvíjet osobnost a napomáhá celkovému zrání člověka v duchu křesťanství.
Ve smyslu naplnění těchto cílů vytváří školní společenství, ve kterém žije duch evangelia ve svobodě, řádu a lásce.

 

1.

Vnitřní vztahy mezi členy Biskupského gymnázia se řídí pravidlem:
Všichni členové Biskupského gymnázia jsou si z lidského hlediska rovni bez ohledu na věk či postavení ve škole. Tím se rozumí zejména vzájemná slušnost, ohleduplnost a upřímnost, přímost a skromnost.

Celý článek...
Spectrum of Education – konference AFS v Istanbulu

Vydáno: 11. prosince 2011 21.16

 | 

Autor: Karel Mikula

23. listopadu 2011 – 26. listopadu 2011
8 fotografií

Ve dnech 23. až 26. listopadu 2011 se ředitel školy Mgr. Karel Mikula a Mgr. Vojtěch Maša (kolega vyučující informatiku) zúčastnili mezinárodní konference v Istanbulu, kterou pořádala tamní pobočka agentury AFS. Tématem přednášek byly inovace výuky v čase, kdy jsou učitelé konfrontováni s generací studentů, jejichž hlavním zdrojem informací je internet a digitální média vůbec („teaching digital natives“), viz např. webová stránka Marca Prenskyho z USA.

Zařazeno v kategoriích:
Zahraniční spolupráce
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno