Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Spolek přátel Bigy Brno

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Základní informace

Spolek přátel Bigy Brno byl zaregistrován Krajským soudem v Brně do spolkového rejstříku v roce 2017. Navazuje na činnost občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně, založeného v roce 1998 a Nadace Biskupského gymnázia, která působila v letech 1992 – 1998.

Kontakt
Spolek přátel Bigy Brno
Barvičova 85
602 00  Brno

Tel.: 543 429 128
Fax: 543 211 300
E-mail: spolek@bigy.cz

IČ: 65763858

Bankovní spojení: 27-0482340277/0100 (Komerční banka Brno-město)

Účelem spolku je duchovní, finanční a hmotná podpora školních a mimoškolních aktivit Biskupského gymnázia Brno.

Členství ve Spolku

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která podá přihlášku, souhlasí se stanovami a podporuje cíle spolku. Členský poplatek činí 200,– Kč ročně a je možné jej uhradit pod variabilním symbolem 001 na uvedený bankovní účet.  Přihlášku lze podat na mailovou adresu hospodářky sdružení: jana.kozlickova@bigy.cz

Orgány Spolku

Členská schůze

Výbor

Kontrolní komise

Výbor

Předseda: Mgr. Josef Valenta
Místopředseda: Mgr. Martin Večeřa, Ph.D.
Členové:  P. Jiří Janalík, Karel Kašpárek, Martin Kyselák, Vít Pospíchal, RNDr. Miloš Winkler,  

Kontrolní komise

Členové: Helena Hanáková, Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Mgr. Radek Procházka

Finanční zdroje spolku tvoří dary od fyzických a právnických osob a členské příspěvky. Dary odečitatelné ze základu daně je možné zasílat na shora uvedený účet pod variabilním symbolem 002 nebo předat v hotovosti hospodářce paní Janě Kozlíčkové v budově gymnázia (3. podlaží dv. č. 366).

Sociální výpomoci mohou využít studenti z rodin s nižšími příjmy, z rodin s více dětmi, studenti žijící bez rodičů apod. Je určena především na akce školy (lyžařské, vodácké kurzy, seznamovací pobyty, školní výlety apod.) Podkladem pro stanovení sociální potřebnosti je přiznání dávek státní sociální podpory v rodině studenta. Výše příspěvku nedosahuje 100% ceny akce.

Úkolem spolku je rovněž spolupráce se školou. Konají se diskuse o studijních i výchovných problémech. Je vyvíjena snaha nacházet cesty dobré vzájemné komunikace a řešení problémů. Zde je největší nevyužitý prostor k aktivitě spolku a jednotlivých rodičů. Veškerá iniciativa je vítána.

Provoz a opravy farní budovy v Opatově na Moravě (okr. Třebíč)

Farní budovu získal spolek do dlouhodobého bezplatného pronájmu. Budova slouží pro rekreační pobyty studentů, pro školy v přírodě, seznamovací kurzy apod. Objekt je částečně zrekonstruovaný – byla provedena modernizace sociálního zařízení, kotelny, kuchyně i pokojů. Farní budovu mohou po dohodě využívat k rekreaci i jiné právnické či fyzické osoby. Rodiny studentů Bigy jsou na faře velmi vítány. Informace o možnostech ubytování a obsazenosti fary naleznete na farním webu, případně se obraťte přímo na RNDr. Miloše Winklera na tel. č. 543429121 nebo na adrese milos.winkler@bigy.cz. Poplatek za ubytování činí 170,- Kč na osobu a den.

Web: http://faraopatov.cz/

FB: https://www.facebook.com/faraopatov

 

Přílohy

 Přihláška ke členství [20 kB] Žádost o poskytnutí příspěvku [20 kB]

Nejnovější články v kategorii Spolek přátel Bigy

Spolek přátel Bigy Brno

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis z členské schůze konané  dne 27. března 2024 

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Celý článek...

Pozvánka na pouť Spolku přátel Bigy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Josef Valenta

Titulní obrázek článku

Milí studenti, absolventi, profesoři, přátelé školy, jménem spolku přátel Bigy vás zveme na jednodenní velikonoční výlet do Jeseníků, který proběhne v sobotu 6. dubna

Schola BiGy v Odrách

Vydáno:

 | 

Autor: R.D. Mgr. Ing. Jiří Janalík

6 fotografií

Naše škola se už před mnoha lety pravidelně zúčastňovala přehlídky umělecké a zájmové činnosti církevních škol v Odrách, kterou vždy organizuje Střední pedagogicka a zdravotnická škola sv. Anežky České v Odrách. Letošní ročník byl už třicátý, takže bylo naprosto nemyslitelné, že bychom na přehlídku nezavítali. S naší schólou jsme tak mohli být jedním z více než sedmdesáti vystoupení, které ukázaly na talenty studentů církevních škol z naší republiky i ze Slovenska. Report o tomto setkání napsali členové schóly sami a můžete si ho přečíst níže:

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Soutěže
Hudební výchova
Celý článek...

Pozvánka na valnou hromadu

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

 

                                                                             Spolek přátel Bigy Brno Vás srdečně zve na

                                                                                                   VALNOU HROMADU

                                       která se koná ve středu dne 27. března 2024 v 17 hodin ve sborovně gymnázia

Zápis z výborové schůze 17. 10. 2023

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy Brno konané dne 17. 10. 2023

 

Přítomni:  P. Jiří Janalík, Vít Pospíchal, Mgr. Josef Valenta, Mgr. Martin Večeřa, RNDr. Miloš Winkler

Hosté: Mgr. Karel Mikula, Jana Kozlíčková

 

Pořad:

  1. Zahájení
  2. Informace o činnosti spolku od poslední schůze
  3. Fara v Opatově na Moravě – ukončení nájemní smlouvy
  4. Vize do budoucna

 

  1. Schůzi zahájil a řídil stávající předseda spolku pan Mgr. Josef Valenta. 

 

  1. Fara v Opatově je využívána k rekreacím zejména pro mládežnické organizace. Úhrady za nocležné činily od ledna 2023 do termínu schůze: 393.300,- Kč. 

 

Spolek přispěl gymnáziu na reprezentaci školy a mimoškoní aktivity (anglické divadlo, oštěpy pro Tv, jízdné na soutěže) celkem 60.036,- Kč. 

 

Počet nových zájemců o členství od ledna do října 2023 je 43.

 

  1. Ukončení nájemní smlouvy na faru v Opatově na Moravě - přítomní členové výboru jednomyslně schválili ukončení nájemní smlouvy na faru v Opatově na Moravě ke dni 31. 12. 2023. Vyřízením potřebných náležitostí byl pověřen pan Mgr. Josef Valenta. 

 

  1. Vize do budoucna – Mgr. Josef Valenta ve spolupráci s panem Vítem Pospíchalem vytvoří newsletter, který bude obsahovat nové informace o spolku (činnost, směřování, vize do budoucna). Spolek by se kromě rodičů chtěl zaměřit i na absolventy školy a nabídnout jim např. možnosti vzájemného setkávání.

 

 

V Brně dne 17. 10. 2023

 

Zapsala: Jana Kozlíčková

 

Pozvánka na setkání Spolku přátel Bigy Brno

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Vážení a milí absolventi, rodiče, učitelé, přátelé BiGy,

zveme vás na setkání, které jsme nazvali Restart Spolku přátel BiGy – nové výzvy a příležitosti, které se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2023 v 18:00 ve sborovně gymnázia.

Součástí setkání bude Valná hromada Spolku přátel BiGy, kde budou prezentovány zprávy o činnosti a hospodaření Spolku a zpráva revizní komise za uplynulý rok. Hlavním bodem bude představení návrhu na změny v činnosti Spolku  a následná diskuse. Dále se bude volit nový výbor Spolku a revizní komise*. Na setkání a k diskusi jsou zváni jak členové, tak nečlenové Spolku.  

Po 25 letech existence Spolku, jehož posláním byla od počátku duchovní a hmotná podpora školy, nastala doba, kdy toto poslání chceme aktualizovat, dát mu novou formu, obsah a zejména získat potřebný impuls – tak, aby Spolek lépe reagoval na výzvy dnešní doby. Chtěli bychom, aby Spolek vytvářel neformální prostor, kde se mohou setkávat a propojovat ti, kteří do školy chodí a pracují tam, s absolventy, rodiči, bývalými vyučujícími a všemi přáteli školy. Chtěli bychom, aby Spolek reagoval na aktuální potřeby školy a snažil se ve spolupráci s tímto širokým spektrem příznivců hledat možnosti, jak je naplňovat. Rádi bychom, aby Spolek ve spolupráci se školou například pořádal různé akce (kulturní, sportovní, vzdělávací, diskusní, benefiční), podporoval i nadále nadané studenty, pomáhal studentům znevýhodněným, prostřednictvím absolventské sítě umožňoval kontakty a výměnu zkušeností mezi studenty a absolventy, a v neposlední řadě pomáhal škole s PR a fundraisingem. Biskupské gymnázium letos oslaví 33 let od znovuobnovení a my věříme, že takový „restart“ ve spolupráci s těmi, kterým škola leží na srdci, by pro ni byl krásným dárkem. Přijměte tedy naše pozvání k setkání a diskusi o tomto novém konceptu Spolku přátel BiGy, který se neobejde bez vašeho zájmu.

 

 

 

Za Biskupské gymnázium Brno a mateřskou školu

Mgr. Karel Mikula, v.r., ředitel

 

Za Spolek přátel BiGy

Mgr. Martin Večeřa, Ph.D., v.r., místopředseda výboru

 

V Brně 1. února 2023

 

* Návrh kandidátů do výboru a revizní komise spolku je možno podávat písemně u paní Jany Kozlíčkové v účtárně školy, na mailové adrese jana.kozlickova@bigy.cz nebo osobně na valné hromadě, nejpozději však do zahájení volby členů výboru a revizní komise. Před zahájením valné hromady bude možné zaplatit členské příspěvky, případně poskytnout peněžité dary.

 

Spolek přátel Bigy Brno - nabídka členství

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Vážení rodiče, bývalí studenti a přátelé Bigy,

dovolujeme si Vám nabídnout členství ve Spolku přátel Bigy Brno, jehož účelem je duchovní, finanční a hmotná podpora školních a mimoškolních aktivit Biskupského gymnázia Brno a výpomoc sociálně znevýhodněným studentům. Rodiče žáků prim a prvních ročníků prosíme o vyplnění přihlášek, které dostali na informativní schůzce. Rodiče ostatních žáků, bývalí studenti a další zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlášky umístěné na stránkách spolku (základní informace). Vyplněnou přihlášku lze odeslat na mailovou adresu hospodářky: jana.kozlickova@bigy.cz.

Členský příspěvek ve výši 200,- Kč můžete uhradit na účet č. 27-0482340277/0100 s variabilním symbolem 01.

Na spolupráci se těší a za projevenou přízeň předem děkuje

Mgr. Martin Večeřa, místopředseda výboru

 

Vánoční poděkování

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Titulní obrázek článku

Vážení rodiče, vážení členové spolku, milí přátelé,

dovolte, abychom Vám vyjádřili poděkování za Vaši podporu a dary, které jste v roce 2021 věnovali Spolku přátel Bigy Brno.

Potěšila nás skutečnost, že máte zájem o členství v našem spolku. Obdrželi jsme od Vás několik nových přihlášek. Děkujeme za ně i za zaplacené členské příspěvky.

V letošním roce jsme bohužel museli vlivem vnějších okolností omezit naši činnost.  Přesto jsme zajišťovali provoz a běžnou údržbu farní budovy v Opatově na Moravě a poskytovali příspěvky úspěšným studentům. Věříme, že v nadcházejícím roce se budeme moci všem našim činnostem věnovat naplno. 

Vážení rodiče, vážení členové spolku a milí přátelé, Vaší náklonnosti si velice vážíme. 

Přejeme Vám příjemné a požehnané Vánoce a vše dobré v novém roce 2022.

Virtuální prohlídka