Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
RNDr. Jan Taraba, PhD.
učitel
PCVCHESCH
 Čt
 239

Nejnovější články

Chemie – volitelné předměty a kroužky

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

Titulní obrázek článku

Pro školní rok 2020/2021 otvíráme mimo standardní výuku

  • semináře z rozšířeného učiva chemie, jehož součástí je i příprava na maturitu a přijímací řízení na VŠ
  • Přírodovědná cvičení (Che+Bio+Fyz) – výuka probíhá praktickou formou ve školní chemické laboratoři. Výuka je standardně dvouletá (2. a 3. ročník resp. sexta a septima). V prvním roce výuky se studenti formou jednoduchých úloh seznamují se základními pravidly v chem. laboratoři a poznávají praktickou stránku chemie (hrají si s chemií). Druhý rok zpracovávají studenti komplexnější témata (příprava látek, analýza vzorků atd.) a to včetně zprávy o činnosti (protokol), aby se tím lépe připravili na vstup na VŠ, kde budou mít na základě takto získaných znalostí a dovedností výhodu oproti ostatním spolužákům.

Chemie – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

2 fotografie

Obecná strategie výuky chemie na BiGy

  • frontální výuka
  • multi-dialogová forma výuky (hry)
  • projektová výuka
  • soutěže a úkoly (školní i regionální – např. chemická olympiáda)
  • praktická výuka – laboratorní cvičení
  • exkurze a prohlídky

Chemie – akce (exkurze, projekty...)

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

2 fotografie

Biochemie a biotechnologie – odborné exkurze

Koncem minulého školního roku se předmětové komisi chemie podařilo zrealizovat odborné exkurze do vybraných potravinářských provozů v ČR, kde si mohli studenti prakticky ověřit své znalosti z biochemie a biotechnologie. Navštívili jsme firmy A.W. Loštice u Olomouce (největší český výrobce tvarůžků), Setuza a.s. Olomouc a R. Jelínek ve Vizovicích.

Chemie – maturita

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

Návrh maturitních témat z chemie pro školní část Maturitní zkoušky 2018 / 2019 najdete v přiloženém dokumentu.

Dále přikládáme podklady k jednotlivým maturitním tématů obsahující, pojmy k vysvětlení, úkoly, příklady a další.

Chemie – vybavenost

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

3 fotografie

V rámci výuky chemie na BiGy jsou pro studenty k dispozici dvě specializované učebny:

  • Učebna chemie (dv. 335), která je vybavena mimo dnes již běžných audiovizuálních technik (video, DVD, PC + dataprojektor) také i nejnovější technologií pro interaktivní výuku (Interaktivní tabule a elektronické verze učebnic). Pro výuku chemie jsou na nižším gymnáziu zakoupeny elektronické učebnice od firmu Fraus s.r.o., které jsou v evropských poměrech ty nejkvalitnější (titul nejlepší evropská učebnice roku 2009 – knižní veletrh Frankfurt n M. – DE). Součástí odborné učebny je i demonstrační stůl z nehořlavých materiálů, na kterém je možné předvádět studentům ukázky z chemické reaktivity vybraných kapitol učiva.

Brněnské Delfy – badatelská činnost studentů středních škol

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

2 fotografie

Biskupské gymnázium podalo projekt do grantového řízení ESF (Evropský sociální fond) Operačního programu Vzdělání a konkurenceschopnost. Cílem projektu „Brněnské Delfy – badatelská činnost studentů středních škol“ je podpořit praktickou stránku výuky přírodovědných předmětů. Na přípravě projektu se podíleli vyučující chemie, biologie, fyziky, matematiky, geologie a informatiky, kteří společným úsilím vytvořili projekt o celkové hodnotě bezmála 7 mil. Kč pro následující tři školní roky (tj. od školního roku 2011/2012).
Projekt byl v první fázi posuzování vybrán a začleněn do IPRM (Integrovaný plán rozvoje města), což zvýšilo jeho šance na úspěch v následujících dvou kolech posuzování nezávislými odborníky na vědu a výzkum. Projekt se zaměřuje zejména na složení hmoty a její vztah k makroskopickým vlastnostem, interakce živé přírody s neživou hmotou, vliv látek na životní prostředí a jejich mobilita v něm, vztah hmoty a energie, počítačové modelování tvaru molekul a mnohá další aktuální témata.
Nyní zbývá popřát projektu už jen hodně štěstí v procesu schvalování a čekat na výsledek, který by měl být znám začátkem léta tohoto roku….

Virtuální prohlídka